กำหนดการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

อบรมส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน หัวข้อเครื่อง 3D Printing เวลา 13.00 - 15.00

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่ (St.Mary Building)(ห้อง Store ACT AI LAB)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.เจนธรรม จันทร์เสริมพงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-626-3 (6.6.3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

.6.3.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

6.6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

6.6.3.3 ชี้แจงการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

6.6.3.4 ดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงานประจำปี

- STEM ACTIVITY 2 คาบ/สัปดาห์

- พัฒนาศักยภาพ(อบรม สัมมนา ดูงาน Workshop)ครูผู้สอน และ นักเรียนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

6.6.3.5 ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

6.6.3.6 นำผลการประเมินมาทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-626-3 (6.6.3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- 5-626-3 (6.6.3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- อบรมส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน หัวข้อเครื่อง 3D Printing เวลา 13.00 - 15.00 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- 5-626-3 (6.6.3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-620 แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep