กำหนดการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
13:30 - 15:30

รายละเอียดการประชุม

1.ระบบการแจ้งซ่อม

2.ทางฝ่ายอาคารสถานที่จะออกจดหมายแนวปฏิบัติเรื่องงานจราจรและงานรักษาความปลอดภัย

3.ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของงานจราจร และการแก้ไขปัญหา

4การเข้าจอดภายในโรงเรียนในตอนเช้า และเวลาเปิดปิดประตูในเวลาเช้าและเย็น

5.การนัดหมายจุดรับ-ส่ง นักเรียน 

6.การเข้ามาในบริเวณโรงเรียนของบุคคลภายนอกในเวลาที่มีการเรียนการสอน

7.ขอความร่วมมือให้ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถ

8.การใช้เส้นทางจราจรขอความร่วมมือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ปกครอง มาจากทางศิริเกษมและบริเวณประตู 5

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 12/2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-100 งานบริหารฝ่ายปกครอง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep