กำหนดการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
13:30 - 15:30

รายละเอียดการประชุม

1.แจ้งกิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

2.กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน

3.กิจกรรมการแบ่งปันคริสตสมภพ (การรับบริจาคสิ่งของ)

4.กิจกรรมการออกค่ายอาสาในถิ่งทุรกันดาร

5.กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

6.คำแนะนำจากผู้อำนวยการในการจัดกิจกรรมร่วมแรงรวมพลังทำความสะอาดเพื่อชุมชน (Big Cleaning)

7.การประกาศใช้กฎหมาย PDPA

8.การเยี่ยมบ้านนักเรียน

9.ยกเลิกการสวดมนต์ตอนเย็นหลังเลิกเรียนวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี และให้นักเรียนประถมเลิกก่อนห้านาที

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 12/2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 13/2565 (วันที่ 13 ธ.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 20 ธ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 14/2565 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 15/2565 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 11/2565 (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-100 งานบริหารฝ่ายปกครอง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep