กำหนดการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน (Internal Audit)” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา นักวิชาการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

สถานที่ การประชุมสัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx ห้อง 2516 409 4625

เวลา รายการ
09:30 - 11:30

ประชุมเตรียมความพร้อมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx  เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน (Internal Audit)” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา นักวิชาการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ เป็นวิทยากผู้ให้ความรู้ เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่านโปรแกรม WebEx ห้อง 2516 409 4625

สถานที่:การประชุมสัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx ห้อง 2516 409 4625

ผู้รับผิดชอบ: มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-203 (6.3) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

6.3.1 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.3.2 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.3.3 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด 

6.3.4 ประสานงานบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

6.3.5 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา 

6.3.6 จัดอบรมภายในโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-203 (6.3) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
- 6-203 (6.3) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- อบรมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx เรื่อง “การบริหารแผนงาน โครงการ กิจกรรมในระบบ SWIS” (วันที่ 13 ส.ค. 2565)
- การอบรม หัวข้อ "ระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน" (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน (Internal Audit)” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา นักวิชาการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- 6-203 (6.3) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 30 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 6-200 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep