กำหนดการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

อบรมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
09:00 - 17:00

8.30-9.00 น.             ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน

9.00-10.00 น.           ภราดาศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการ  เปิดการอบรม

         * แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบาย เป้าหมาย

            ของโรงเรียน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล  

10.00-12.00 น.        ม.สันติ ศรีเครือแก้ว

         * การปฏิบัติแบบเป็นกระบวนการมุ่งเน้นผลลัพธ์

13.00-16.00 น.         มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์ 

         * ระดมสมอง ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

                                      * สรุปแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมฝ่ายธุรการ-การเงิน

                             -ปิดการอบรม

         

 หมายเหตุ 

9.00-12.00 น. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป และสำนักผู้อำนวยการเข้าร่วม     และแยกกลุ่มอบรมกับ ม.สันติต่อเวลา 13.00 น.  ที่อาคารอัสสัมชัญ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการอบรมบุคลากรฝ่ายธุรการ.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-103-1 กิจกรรมอบรม /สัมมนาภายในหน่วยงาน

1) วางแผน P

-ศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรแต่ละภาคเรียน

 -กำหนดปฏิทินในการอบรม สัมมนาบุคลากร

-กำหนดหัวข้อในการอบรม

2) ดำเนินการ D

 - กำหนดหัวข้อในการอบรม/สัมมนา

 -ติดต่อวิทยาการ

 -ประสานงานด้านสถานที่

 -จัดอบรม

 -สรุปรายงานการอบรมให้งานบุคคล

 3) ประเมิน C

 -สรุปประเมินผลการอบรม

4) นำผลมาพิจารณา A

 - นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-103-1 กิจกรรมอบรม /สัมมนาภายในหน่วยงาน
- 3-103-1 กิจกรรมอบรม /สัมมนาภายในหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- อบรมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 19 ต.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3-103-1 กิจกรรมอบรม /สัมมนาภายในหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-000 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep