กำหนดการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ถ่ายรูปจบนักเรียน (ม.6)

สถานที่ อาคารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Building)(ห้องประชุมปรีชาวุฒิ)

เวลา รายการ
08:30 - 15:30

ถ่ายรูปจบนักเรียน (ชั้น ม.6)

สถานที่:อาคารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Building)(ห้องประชุมปรีชาวุฒิ)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฏฐ์มนต์ธร อ้นเอี่ยม
มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ
มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 383 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ตารางถ่ายภาพจบ นักเรียนปี65_1.jpg

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-303-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดทำเอกสารนักเรียนลาออก จบช่วงชั้น

วางแผน (P)

- วางแผน/ กำหนดวันการถ่ายรูปจบนักเรียน

- วางแผน/ กำหนดปฏิทิน การจัดทำเอกสาร

 ดำเนินการ (D)

- สำรวจจำนวนนักเรียนที่จะจบปีการศึกษา วางแผนการเบิกเงินซื้อเอกสารใบ ปพ. ต่าง ๆ

- ซื้อเอกสารใบ ปพ. ต่าง ๆ ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา

- ประสานช่างภาพ ถ่ายรูปจบนักเรียน

- แจ้งผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลโรงเรียน เลื่อนชั้นนักเรียนจบช่วงชั้น

- บันทึกการลาออกในระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

- บันทึกการลาออกในระบบ SWIS และเลื่อนชั้นนักเรียน

- นักเรียน ป.6 ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อกรอกคำร้องใบลาออก เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน

- การเงินตรวจสอบค่าธรรมเนียม

- จัดทำเอกสารใบลาออก ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3

- เก็บคำร้องเข้าแฟ้มนักเรียนลาออก

- บันทึกลาออกในสมุดทะเบียนรวม

 ตรวจสอบ (C)

- สถิติข้อมูลนักเรียนลาออก

- สถิติข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อที่อื่น

- นักเรียนทุกคน ได้รับเอกสาร จบ ครบถ้วน ถูกต้อง

 นำไปพัฒนา (A)

- นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-303-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดทำเอกสารนักเรียนลาออก จบช่วงชั้น
- 3-303-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดทำเอกสารนักเรียนลาออก จบช่วงชั้น (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 3-303-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดทำเอกสารนักเรียนลาออก จบช่วงชั้น (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- จัดซื้อเอกสาร ปพ.3 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ถ่ายรูปจบนักเรียน (ป.6) (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปจบนักเรียน (ม.3) (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- ถ่ายรูปจบนักเรียน (ม.6) (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- 3-303-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดทำเอกสารนักเรียนลาออก จบช่วงชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-300 งานทะเบียนนักเรียน บริหารจัดการ งานทะเบียนนักเรียนให้เป็นไปตามระบบ และมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep