กำหนดการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2565

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัย

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-627-1 (6.7.1) กิจกรรมทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยอุตสาหกรรม 3 ครั้งต่อปีการศึกษา

6.7.1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

6.7.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

6.7.1.3 ชี้แจงการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

6.7.1.4 ดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงานประจำปี

6.7.1.5  ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

6.7.1.6 นำผลการประเมินมาทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดี

6.7.1.7 สรุปรายงานผู้บริหารตามวันและเวลาที่กำหนด

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-627-1 (6.7.1) กิจกรรมทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยอุตสาหกรรม 3 ครั้งต่อปีการศึกษา
- 5-627-1 (6.7.1) กิจกรรมทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยอุตสาหกรรม 3 ครั้งต่อปีการศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัย (วันที่ 29 ต.ค. 2565)
- 5-627-1 (6.7.1) กิจกรรมทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยอุตสาหกรรม 3 ครั้งต่อปีการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-620 แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep