กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

สังสรรค์ปีใหม่ครูและเจ้าหน้าที่

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
15:00 - 21:00

กิจกรรมสังสรรปีใหม่ครูและเจ้าหน้าที่

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรื่นจิต ใจมั่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 299 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-429 กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน

6.14 กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน  (6-429)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน

2. ประชุมคณะกรรมการทำงานเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน

3. ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. ประชุมตามงาน

5. ดำเนินกิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน

6. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลความพึงพอใจ เสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป

7. จัดทำรายงานสรุปผลกิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-429 กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน
- 6-429 กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สังสรรค์ปีใหม่ครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่พนักงาน (วันที่ 24 ธ.ค. 2565)
- 6-429 กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-400 งานบุคคล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบุคคล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep