กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมพาผู้ร่วมบริหารเข้าศึกษาดูงานระบบ TQA ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 16:00

กิจกรรมพาผู้ร่วมบริหารเข้าศึกษาดูงานระบบ  TQA  ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสรื่นจิต ใจมั่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-446 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ

1. ขออนุมัติงาน /โครงการ

2. กำหนดเป้าหมาย /วัตถุประสงค์การดำเนินงานให้ชัดเจน

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

4. ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ดำเนินงานตามแผนงาน

6. นำผลการดำเนินงานมาสรุปเพื่อหาข้อสรุป ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในปีต่อไป

7. จัดทำเล่มสรุปโครงการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-446 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ
- 6-446 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมพาผู้ร่วมบริหารเข้าศึกษาดูงานระบบ TQA ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- 6-446 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-400 งานบุคคล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบุคคล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep