กำหนดการ

วันที่ 17 มีนาคม 2566

กตเวฑิตาครูเกษียณปี 2565

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

เวลา รายการ
16:00 - 19:00

กตเวฑิตาครูเกษียณ ปี 2565

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรื่นจิต ใจมั่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 299 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-428 กิจกรรมกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ

2. ประชุมคณะกรรมการทำงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามกิจกรรม

3. ทำหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย

4. ประชุมตามงานที่มอบหมาย

5. ดำเนินกิจกรรมกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ

6. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป

7. จัดทำรายงานสรุปกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-428 กิจกรรมกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ
- 6-428 กิจกรรมกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กตเวฑิตาครูเกษียณปี 2565 (วันที่ 17 มี.ค. 2566)
- 6-428 กิจกรรมกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-400 งานบุคคล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบุคคล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep