กำหนดการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นม.3 แผนการเรียน Bell

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 10:00

มอบวุฒิบัตรให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 แผนการเรียน Bell

 

สถานที่:อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสิริพร คงประชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-605 (6.5) งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.3 โปรแกรมBell

1. ขออนุมัติงาน 

2. ดำเนินการหาของให้นักเรียน 

3. เขียนอนุมัติใบเบิกจากหัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย 

4. ดำเนินงานตามวันที่กำหนด 

5. สำรวจความพึงพอใจ 

6. ประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-605 (6.5) งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.3 โปรแกรมBell
- 6-605 (6.5) งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.3 โปรแกรมBell (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นม.3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 6-605 (6.5) งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.3 โปรแกรมBell (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-600 งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep