กำหนดการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

QAD Visit

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดย Bell UK

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสสิริพร คงประชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-609-1 (6.9.1) กิจกรรม QAD Visit

1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน   

2. วางกรอบการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  

3. วิเคราะห์วางแผนการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน  

4. สรุปผลดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-609-1 (6.9.1) กิจกรรม QAD Visit
- 6-609-1 (6.9.1) กิจกรรม QAD Visit (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- QAD Visit (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- QAD Visit (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6-609-1 (6.9.1) กิจกรรม QAD Visit (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-600 งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep