กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 367 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา

6.2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาเปิด-ปิด ปีการศึกษา

6.2.1.2ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงและแจกแจงงาน

6.2.1.3เตรียมและทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

6.2.1.4ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อรายงานการดำเนินงาน เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินงาน

6.2.1.5ซ้อมการจัดกิจกรรมก่อนวันจัดกิจกรรมจริง

6.2.1.6ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.2.1.7ส่งแบบประเมินการดำเนินงานให้ผู้ร่วมงานทำ

6.2.1.8ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการทำงาน ข้อเสนอแนะในการจัดครั้งต่อไป

6.2.1.9ทำสรุปเล่มโครงการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา
- 6-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2565 (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- 6-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา (วันที่ 16 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 6-700 งานอภิบาลโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep