กำหนดการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ ฯ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 12:00

เทิดเกียตรินักบุญหลุยส์ฯ

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 870 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-702-2 (6.2.2) กิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ

6.2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ

6.2.2.2 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงและแจกแจงงาน

6.2.2.3 เตรียมและทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

6.2.2.4 ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อรายงานการดำเนินงาน เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินงาน

6.2.2.5 ซ้อมการจัดกิจกรรมก่อนวันจัดกิจกรรมจริง

6.2.2.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.2.2.7 ส่งแบบประเมินการดำเนินงานให้ผู้ร่วมงานทำ

6.2.2.8 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการทำงาน ข้อเสนอแนะในการจัดครั้งต่อไป

6.2.2.9 จัดทำสรุปเล่มโครงการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-702-2 (6.2.2) กิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ
- 6-702-2 (6.2.2) กิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ ฯ (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- 6-702-2 (6.2.2) กิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 31 ก.ค. 2565)

แผนงาน : 6-700 งานอภิบาลโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep