กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียตริเข้าสู่สวรรค์

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(ห้องประชุมมงฟอร์ต)

เวลา รายการ
08:00 - 12:00

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(ห้องประชุมมงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 359 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-702-3 (6.2.3) กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

6.2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

6.2.3.2 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงและแจกแจงงาน

6.2.3.3 เตรียมและทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

6.2.3.4 ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อรายงานการดำเนินงาน เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินงาน

6.2.3.5 ซ้อมการจัดกิจกรรมก่อนวันจัดกิจกรรมจริง

6.2.3.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.2.3.7 ส่งแบบประเมินการดำเนินงานให้ผู้ร่วมงานทำ

6.2.3.8 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการทำงาน ข้อเสนอแนะในการจัดครั้งต่อไป

6.2.3.9 จัดทำสรุปเล่มโครงการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-702-3 (6.2.3) กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
- 6-702-3 (6.2.3) กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- สมโภชพระนางมารีย์รับเกียตริเข้าสู่สวรรค์ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- 6-702-3 (6.2.3) กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 31 ส.ค. 2565)

แผนงาน : 6-700 งานอภิบาลโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep