กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(ห้องประชุมมงฟอร์ต)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(ห้องประชุมมงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-704 (6.4) งานพัฒนาและฟื้นฟูจิตใจบุคลากรและนักเรียนคาทอลิก


แผนงาน : 6-700 งานอภิบาลโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep