กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2566

การเรียนคำสอน

สถานที่ อาคารราฟาแอล (Rafael Building)(ห้องเรียน BELL 2)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

การเรียนคำสอน

สถานที่:อาคารเทิดเทพรัตน์ 36 (Therd Thepparat Swimmingpool 36)(ห้องเรียนคำสอน)

ผู้รับผิดชอบ: มิสซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-703-1 (6.3.1) กิจกรรมการเรียนคำสอน

6.3.1.1แต่งตั้งครูคำสอน

6.3.1.2ประชุมครูคำสอนครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงและแจกแจงงาน

6.3.1.3เตรียมและทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

6.3.1.4ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อรายงานการดำเนินงาน เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินงาน

6.3.1.6ดำเนินการสอนคำสอน

6.3.1.7ส่งแบบประเมินการดำเนินงานให้ครูสอนคำสอน

6.3.1.8ประชุมครูคำสอนสรุปผลการทำงาน ข้อเสนอแนะในการจัดครั้งต่อไป

6.3.1.9ทำสรุปเล่มโครงการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-703-1 (6.3.1) กิจกรรมการเรียนคำสอน
- 6-703-1 (6.3.1) กิจกรรมการเรียนคำสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- การเรียนคำสอน (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- 6-703-1 (6.3.1) กิจกรรมการเรียนคำสอน (วันที่ 30 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 6-700 งานอภิบาลโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep