กำหนดการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

การประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565

สถานที่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 5)

เวลา รายการ
16:00 - 17:00

การประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565

สถานที่:อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 5)

ผู้รับผิดชอบ: มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน


แผนงาน : 6-300 งานนโยบายและแผน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep