กำหนดการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน)

สถานที่ ออนไลน์

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ลงทะเบียนรักษาสิทธิ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน)

สถานที่:ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-204 (6.3.2) งานรับนักเรียน ม.1 (กิจกรรมรักษาสิทธิ ม.1 รอบภายใน)

3-204-1  (1) กิจกรรมรักษาสิทธิ ม.1 (รอบภายใน)

1) วางแผน (P)

- จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรักษาสิทธิ ม.1 (รอบภายใน)

2) ดำเนินการ (D)

-จัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ ม.1 (รอบภายใน)

-ประสานแจ้งข้อมูลการรักษาสิทธิผ่านครูประจำชั้น/หัวหน้าระดับชั้น ไปยังผู้ปกครอง

-จัดทำ QR Code ให้ผู้ปกครองลงทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนด

-ดำเนินการรักษาสิทธิตามวัน เวลาที่กำหนด

-จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนรักษสิทธิ

-ปริ้นใบมอบตัวรักษาสิทธิ

-ผู้ปกครองยื่นเอกสารรักษาสิทธิ

3) ตรวจสอบ (C)

-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลการประเมินมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-204 (6.3.2) งานรับนักเรียน ม.1 (กิจกรรมรักษาสิทธิ ม.1 รอบภายใน)
- 3-204 (6.3.2) งานรับนักเรียน ม.1 (กิจกรรมรักษาสิทธิ ม.1 รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 19 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 20 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- 3-204 (6.3.2) งานรับนักเรียน ม.1 (กิจกรรมรักษาสิทธิ ม.1 รอบภายใน) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep