กำหนดการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน)

สถานที่ อาคารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Building)(อื่น ๆ ระบุในรายละเอียด)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน)

สถานที่:อาคารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Building)(อื่น ๆ ระบุในรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-205-2 (2) กิจกรรมสอบนักเรียน ม.4 (รอบภายใน)

3-205-2 (2)  กิจกรรมสอบนักเรียน ม.4 (รอบภายใน)

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับนักเรียน

2) ดำเนินการ (D)

-ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ผ่าน

-จัดทำแนวปฏิบัติการสอบของนักเรียน ม.4 (รอบภายใน)

-จัดทำตารางสอบคัดเลือก

-ประสานแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเรียนต่อ ม.4 (รอบภายใน) ผ่านครูประจำชั้น และหัวหน้าระดับ

-จัดทำ QR Code ให้ผู้ปกครอง/นักเรียนลงทะเบียนสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด

-จัดทำบัตรประจำตัวสอบ

-จัดสอบนักเรียน ม.4 (รอบภายใน)

-เปลี่ยนบัตรสอบ หากนักเรียนสอบไม่ผ่านรอบภายใน ให้นำบัตรสอบมาเปลี่ยนเพื่อสอบพร้อมกับรอบภายนอก

3) ตรวจสอบ (C)

-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลการประเมินมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-205-2 (2) กิจกรรมสอบนักเรียน ม.4 (รอบภายใน)
- 3-205-2 (2) กิจกรรมสอบนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 5 พ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 6 พ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 12 พ.ย. 2565)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 3-205-2 (2) กิจกรรมสอบนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep