กำหนดการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน)

สถานที่ ออนไลน์

เวลา รายการ
ตลอดวัน

รักษาสิทธิ ม.4 ปีการศึกษา 2566  (รอบภายใน)

สถานที่:ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-205 (6.3.3) งานรับนักเรียน ม.4

3-205-1 (1)  กิจกรรมรักษาสิทธินักเรียน ม.4 (รอบภายใน)

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่

-แต่งตั้งกรรมการ

2) ดำเนินการ (D)

-จัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิ ม.4 (รอบภายใน)

-ประสานงานกับหน่วยงานวัดผลในการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเรียนต่อ ม.4 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน

-ประสานแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเรียนต่อ ม.4 (รอบภายใน) ผ่านครูประจำชั้น และหัวหน้าระดับ

-จัดทำ QR Code ให้ผู้ปกครองลงทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนด

-ดำเนินการรักษาสิทธิตามวัน เวลาที่กำหนด

-จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนรักษสิทธิ

-ปริ้นเอกสารใบมอบตัวรักษาสิทธิ

-ผู้ปกครองยื่นเอกสารรักษาสิทธิ

3) ตรวจสอบ (C)

-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลการประเมินมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-205 (6.3.3) งานรับนักเรียน ม.4
- 3-205 (6.3.3) งานรับนักเรียน ม.4 (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 3-205 (6.3.3) งานรับนักเรียน ม.4 (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep