กำหนดการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนรักษาสิทธิ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน)

สถานที่ ออนไลน์

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ลงทะเบียนรักษาสิทธิ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน)

สถานที่:ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน


แผนงาน : 3-000 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep