กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

การประกวดดนตรี ACT Music Awards ฉลองครบรอบ 60ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (การประกวดภายใน)

สถานที่ อาคาร Golden Jubilee(โรงอาหารนักเรียน)

เวลา รายการ
08:00 - 16:00

ACT MUSIC AWARD 2022
- ประกวดร้องเพลงเดี่ยว

- ประกวดวงดนตรีสากล

สถานที่:อาคาร Golden Jubilee(โรงอาหารนักเรียน)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนาณัติ กันสัย
ม.ศิริ กังวลทรัพย์
ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5470 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ระเบียบการประกวดดนตรีกิจกรรม ACT Music Award 2022.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-403-7 (6.3.7) กิจกรรมจัดการประกวดดนตรีภายในโรงเรียน

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ (P)

2) จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (P)

3) ดำเนินการ (D)

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานงานคณะกรรมการ

- ดำเนินงานจัดการประกวดรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศตามกรอบเวลา

- ประกาศผลการประกวด

- จัดกิจกรรมรับรางวัล และเกียรติบัตร

4) ประเมินผลการดำเนินงาน (C)

5) นำผลมาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-403-7 (6.3.7) กิจกรรมจัดการประกวดดนตรีภายในโรงเรียน
- 9-403-7 (6.3.7) กิจกรรมจัดการประกวดดนตรีภายในโรงเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การประกวดดนตรี ACT Music Festival (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- การประกวดดนตรี ACT Music Festival (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- การประกวดดนตรี ACT Music Awards ฉลองครบรอบ 60ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (การประกวดภายใน) (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 9-403-7 (6.3.7) กิจกรรมจัดการประกวดดนตรีภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 9-400 งานศูนย์ดนตรี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep