กำหนดการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566

สถานที่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3)

เวลา รายการ
08:30 - 12:00

การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) ฝ่ายธุรการ - การเงิน และฝ่ายวิชาการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร

 

สถานที่:อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3)

ผู้รับผิดชอบ: มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-305 (6.5) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

6.5.1 ทบทวน และจัดทำผังกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการ

6.5.3 วางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี

6.5.4 ประชุมคณะกรรมการ

6.5.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (นโยบายและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ / มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ / มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน / มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน / นโยบายของโรงเรียน

6.5.6 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ

6.5.7 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี

6.5.8 นำส่งแผนปฏิบัติการ นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ

6.5.9 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ

6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-305 (6.5) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
- 6-305 (6.5) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 6-305 (6.5) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 6-300 งานนโยบายและแผน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep