กำหนดการ

วันที่ 12 มกราคม 2566

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 1

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 16:00

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.1.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-601-6-01 (6.1.6) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.1

1. ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงาน
2. ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
3. มอบหมายระดับชั้น ป.1-ม.3ดำเนินงานตามแผนงาน, สำรวจสถานที่, ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม, การประเมินผล
4. ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้

5. นิเทศ  กำกับ ติดตามตลอดระยะการทำงาน
6.  สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-601-6-01 (6.1.6) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.1
- 4-601-6-01 (6.1.6) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.1 (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- 4-601-6-01 (6.1.6) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.1 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)

แผนงาน : 4-600 แผนงานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep