กำหนดการ

วันที่ 2 มีนาคม 2566

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ป.1-ม.5)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ป.1-ม.5)

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุมณี หลบภัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- (5-302-2) 6.2.2 กิจกรรมการวัดและประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ม.6) (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ม.6) (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ม.6) (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ม.6) (วันที่ 16 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ม.6) (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ป.1-ม.5) (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ป.1-ม.5) (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ป.1-ม.5) (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ป.1-ม.5) (วันที่ 2 มี.ค. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565(ป.1-ม.5) (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด (5-302-2) 6.2.2 กิจกรรมการวัดและประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-300 งานวัดผลและวิจัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดผลและวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep