กำหนดการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

Cambridge Examination (Movers, Flyers)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

Cambridge Examination (Movers, Flyers)

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสสิริพร คงประชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน :  6-608 (6.8) งานจัดสอบภาษาอังกกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ป.3,ป.6,ม.3)  

1. ดำเนินการคัดแยกนักเรียนตามระดับความสามารถทางด้านภาษา 

2. กำหนดวันสอบของแต่ระดับชั้นที่สอบ 

3. ประสานงานกับศูนย์สอบ 

4. ดำเนินการสอบตามวันและเวลาที่กำหนด 

5. แจ้งผลสอบให้กับนักเรียน 

6. ประเมินผลการดำเนินงานและวางแผน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

 6-608 (6.8) งานจัดสอบภาษาอังกกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ป.3,ป.6,ม.3)  
-  6-608 (6.8) งานจัดสอบภาษาอังกกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ป.3,ป.6,ม.3)   (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- Cambridge Examination(Starters) (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- Cambridge Examination (Movers, Flyers) (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- Cambridge Examination (KET, PET) (วันที่ 11 ก.พ. 2566)
- Cambridge Examination (FCE) (วันที่ 25 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด  6-608 (6.8) งานจัดสอบภาษาอังกกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ป.3,ป.6,ม.3)   (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-600 งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep