กำหนดการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN'SCI 2022) ม.4-5

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ จ.ชลบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-627-2 (6.7.2) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN’SCI CAMP 2022)

6.7.2.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

6.7.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

6.7.2.3 ชี้แจงการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

6.7.2.4 ดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงานประจำปี

6.7.2.5  ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

6.7.2.6 นำผลการประเมินมาทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดี

6.7.2.7 สรุปรายงานผู้บริหารตามวันและเวลาที่กำหนด

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-627-2 (6.7.2) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN’SCI CAMP 2022)
- 5-627-2 (6.7.2) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN’SCI CAMP 2022) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN'SCI 2022) ม.4-5 (วันที่ 19 ก.พ. 2566)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN'SCI 2022) ม.4-5 (วันที่ 20 ก.พ. 2566)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN'SCI 2022) ม.4-5 (วันที่ 21 ก.พ. 2566)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN'SCI 2022) ม.6 (วันที่ 26 ก.พ. 2566)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN'SCI 2022) ม.6 (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN'SCI 2022) ม.6 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)
- 5-627-2 (6.7.2) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN’SCI CAMP 2022) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-620 แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep