กำหนดการ

วันที่ 22 มกราคม 2566

สอบแข่งขันวิชาการรายการ IJSO

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบแข่งขันวิชาการรายการ IJSO

สถานที่:โรเงเรียนวัดราชาธิวาส

ผู้รับผิดชอบ: มิสนิตติยา ถวิลถึง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-626-2 (6.6.2) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ

6.6.2.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

6.6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

6.6.2.3 ชี้แจงการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

6.6.2.4 ดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงานประจำปี

- ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

* สอวน.

* IJSO

* TEDET

* สพฐ.

* ASMO

* JSTP

6.6.2.5 ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

6.6.2.6 นำผลการประเมินมาทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-626-2 (6.6.2) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
- 5-626-2 (6.6.2) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ทดสอบรายการเคมีนานาชาติ (ICQ) 2022 (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- สอบแข่งขันวิชาการรายการ IJSO (วันที่ 22 ม.ค. 2566)
- สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (สพฐ.) (วันที่ 18 ก.พ. 2566)
- 5-626-2 (6.6.2) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-620 แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep