กำหนดการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมจิตอาสา EN'SCI ปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมจิตอาสา EN'SCI ปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง

สถานที่:อ.แสมสาร จ.ชลบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-627-6 (6.7.6) กิจกรรมจิตอาสา EN’SCI ปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง

6.7.6.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

6.7.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

6.7.6.3 ชี้แจงการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

6.7.6.4 ดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงานประจำปี

6.7.6.5  ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

6.7.6.6 นำผลการประเมินมาทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดี

6.7.6.7 สรุปรายงานผู้บริหารตามวันและเวลาที่กำหนด

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-627-6 (6.7.6) กิจกรรมจิตอาสา EN’SCI ปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง
- 5-627-6 (6.7.6) กิจกรรมจิตอาสา EN’SCI ปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมจิตอาสา EN'SCI ปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง (วันที่ 20 ก.พ. 2566)
- 5-627-6 (6.7.6) กิจกรรมจิตอาสา EN’SCI ปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-620 แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep