กำหนดการ

วันที่ 10 มกราคม 2566

ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 14/2565

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ (Assumption Building)(ห้องประชุมอัสสัมชัญ)

เวลา รายการ
13:30 - 15:00

รายละเอียดการประชุม

1.โครงสร้างในการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

2.การส่งเสริมนักเรียนเรื่องความมีระเบียบวินัยและภาวะความเป็นผู้นำ

3.กิจกรรมหน้าเสาธง

4.รายละเอียดการส่งรายชื่อรับภาพถ่ายรายห้องเรียน

5.ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมวันเด็ก

6.ส่งไฟล์บันทึกความดีและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับ ม.ไกร ทาง E-Office

7.แจกหนังสือชื่นชมให้กับทางระดับชั้นแจกให้กับนักเรียนในกิจกรรมวันเด็ก และเก็บภาพส่งฝ่ายปกครอง

8.สรุปกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้

9.นัดหมายวันและเวลาการจัดสัมมนาฝ่าย

10.แจ้งรายละเอียดกิจกกรมแข่งขันฟุตบอลนักเรียนม.ปลาย

11.แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลนักเรียน และกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2566

12.เสนอพิจารณาสัมมนาดูงานฝ่ายที่โรงเรียนวัดราชโอรส

13.เสนอพิจารณาให้มีการให้คำปรึกษานักเรียน

14.งดการเยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร

15.เสนอให้จัดหาบุคลากรในการทำงานนักศึกษาวิชาทหาร ต่อจากม.จิรพันธุ์ หลังเกษียณอายุการทำงาน

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ (Assumption Building)(ห้องประชุมอัสสัมชัญ)

ผู้รับผิดชอบ: มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 12/2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 13/2565 (วันที่ 13 ธ.ค. 2565)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 20 ธ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 14/2565 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 15/2565 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 11/2565 (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 4-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-100 งานบริหารฝ่ายปกครอง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep