กำหนดการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
10:00 - 15:00

เวลา  10.00 น.    - คณะศึกษาดูงานเดินทางมาถึง (ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3)

- รับประทานอาหารว่าง ชมวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

- พิธีกรแจ้งกำหนดการ / แนะนำบุคลากร

        10.15 น.     - ม.ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  กล่าวต้อนรับ / บรรยายภาพรวมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

- ม.ศิริ  กังวลทรัพย์  หัวหน้าศูนย์ดนตรี   บรรยายการจัดการเรียนการสอนดนตรี

- เยี่ยมชมห้อง Learning Space  ชั้น 2 และ ชั้น 3

          12.00 น.    - รับประทานอาหารกลางวันและชมการแสดงดนตรี (ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ฯ)

          13.00 น.   - เยี่ยมชมและร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนดนตรี (ศูนย์ดนตรี)

          15.00 น.   - ตัวแทนคณะศึกษาดูงานกล่าวขอบคุณ / มอบของที่ระลึ (ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารีฯ)

- เดินทางกลับ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-207 (6.4) งานรับรอง

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินแผนกธุรการ

-แต่งตั้งกรรมการ

2) ดำเนินการ (D)

-ประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

-จัดทำกำหนดการ

-ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน

-จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน

3) ตรวจสอบ (C)

-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลประเมินมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-207 (6.4) งานรับรอง
- อัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- 3-207 (6.4) งานรับรอง (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงานการสอน STEM (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน* (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านดนตรีและกีฬา (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ศึกษาดูงานวิชาการ (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาดูงานศูนย์กีฬา (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- ต้อนรับคณะครูและนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน) (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแสนสุขสม (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจกรรม (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- PHOENIX PUBLISHING HOUSE ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ Learning Space ศูนย์ดนตรี ศูนย์กีฬา งานสิ่งแวดล้อมและศูนย์การเรียนรู้ (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3-207 (6.4) งานรับรอง (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep