กำหนดการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 7/2565)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
16:00 - 17:00

16.15 น. - 17.00 น.  ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม 2566

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-201 (6.1) งานบริหารสำนักงานแผนกธุรการ

1) วางแผน (P)

- กำหนดปฏิทินในการทำงานของแผนกธุรการ

- จัดทำแผนการดำเนินงานของแผนก

- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงาน

- กำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของแผนกธุรการ

2) ดำเนินการ (D)

- ประชุมมอบหมายงาน ทำความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนก

- จัดทำปฏิทินกิจกรรมรวมของโรงเรียน

- จัดเตรียม และหาวัสดุสำนักงานให้เพียงพอ

- ติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในแผนกให้เป็นไปตามแผนงาน

- จัดทำจดหมายเหตุรายวันของโรงเรียน

- ประสานงานครู บุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สรุปประเมินแผนงาน โครงการของแผนกธุรการ

- ประเมินผลบุคลากรในแผนกธุรการ

3) ตรวจสอบ (C)

- ประเมินสรุปแผนงานประจำปี

4) นำผลมาพัฒนา (A)

- นำผลการประเมินมาพัฒนางานต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-201 (6.1) งานบริหารสำนักงานแผนกธุรการ
- 3-201 (6.1) งานบริหารสำนักงานแผนกธุรการ (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี* (วันที่ 3 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1/2565) (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 13 ก.ค. 2565)
- (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันเข้าพรรษา (วันที่ 14 ก.ค. 2565)
- หยุดราชการกรณีพิเศษ (วันที่ 15 ก.ค. 2565)
- ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 2/2565)* (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- (หยุดราชการ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัว (วันที่ 28 ก.ค. 2565)
- หยุดราชการกรณีพิเศษ (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)* (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- หยุดวันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 3/2565) (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 4/2565)* (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น* (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- วันหยุดพิเศษ ประชุมเอเปค (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- วันหยุดพิเศษ ประชุมเอเปค (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- วันหยุดพิเศษ ประชุมเอเปค (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- (หยุดราชการ) วันคล้ายวันพระราชสมภพ (รัชกาลที่ 9) (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)
- (หยุดราชการ) วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 12 ธ.ค. 2565)
- ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 6/2565) (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่* (วันที่ 26 ธ.ค. 2565)
- (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2565)
- (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2565)
- (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 29 ธ.ค. 2565)
- (หยุด) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2565)
- (หยุด) วันสิ้นปี (วันที่ 31 ธ.ค. 2565)
- (หยุด) วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2566)
- (หยุด) ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2566)
- (หยุด) วันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2566)
- ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 7/2565) (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 11 มี.ค. 2566)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2565* (วันที่ 18 มี.ค. 2566)
- 3-201 (6.1) งานบริหารสำนักงานแผนกธุรการ (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นักเรียนชั้น ป.6 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (วันที่ 3 เม.ย. 2566)
- นักเรียนชั้น ม.3 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (วันที่ 5 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep