กำหนดการ

วันที่ 21 มกราคม 2566

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 12:00

8.00 - 12.00 น.  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566  ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-204-3 (3) กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 (รอบภายนอก)

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่

-แต่งตั้งกรรมการ

2) ดำเนินการ (D)

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก

-จัดสถานที่สอบประเมิน

-ดำเนินการสอบคัดเลือก

-ประกาศผลการสอบคัดเลือก

3) ตรวจสอบ (C)

-ผลการสอบคัดเลือก

-ตรวจสอบความถูกต้อง

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลการประเมินการสอบคัดเลือกมาปรับปรุง/แก้ไขในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-204-3 (3) กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 (รอบภายนอก)
- 3-204-3 (3) กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 (รอบภายนอก) (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) (วันที่ 21 ม.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3-204-3 (3) กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 (รอบภายนอก) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep