กำหนดการ

วันที่ 26 มกราคม 2566

ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

สถานที่ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

เวลา รายการ
08:30 - 12:30

กำหนดการกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

                ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

                 วันที่ 26 มกราคม 2566

    เวลา                                     กิจกรรม

08.30 น.                        นักเรียนพร้อมกันที่ใต้อาคารอัสสัมชัญ

09.00 น.                        ถวายสังฑทาน

                                    รับฟังข้อคิด คติธรรมจากพระสงฆ์วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

                                    ร่วมทำบุญบำรุงสถานที่

10.00 น.                        กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

11.00 น.                        เสร็จสิ้นกิจกรรม/เดินทางกลับ

สถานที่:วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

ผู้รับผิดชอบ: มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.6)4-301-6 กิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

6.1.6.1)  ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา
6.1.6.2) ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.1.6.3) ประสานงานระดับชั้นดำเนินกิจกรรม
6.1.6.4) หัวหน้าระดับชั้นกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.1.6.5) สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.6)4-301-6 กิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
- 6.1.6)4-301-6 กิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (วันที่ 1 ม.ค. 2566)
- ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- 6.1.6)4-301-6 กิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2566)

แผนงาน : 4-300 แผนงานส่งเสริมระเบียบวินัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep