กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

09.00 น.          - คณะศึกษาดูงานเดินทางมาถึง (ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3)

                       - รับประทานอาหารว่าง ชมวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

                       - พิธีกรแจ้งกำหนดการ

09.15 น.          - ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์   ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ

09.30 น.          - ม.ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  บรรยายภาพรวมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

                               - แยกกลุ่ม (ศึกษาดูงาน)

- หลักสูตร

- งานจัดซื้อและงานพัสดุ

- งานห้องสมุด

                                         - งานศูนย์ Stem

- กลุ่มสาระศิลปะ

- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

- ศูนย์ดนตรี

          12.00 น.          - รับประทานอาหารกลางวัน (รัตนบรรณาคาร ชั้น 4)

          13.00 น.          - แยกกลุ่ม (ศึกษาดูงาน ต่อ)

          15.00 น.         - ตัวแทนคณะศึกษาดูงานกล่าวขอบคุณ / มอบของที่ระลึก  (รัตนบรรณาคาร 3)

      - เดินทางกลับ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-207 (6.4) งานรับรอง

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินแผนกธุรการ

-แต่งตั้งกรรมการ

2) ดำเนินการ (D)

-ประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

-จัดทำกำหนดการ

-ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน

-จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน

3) ตรวจสอบ (C)

-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลประเมินมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-207 (6.4) งานรับรอง
- อัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- 3-207 (6.4) งานรับรอง (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงานการสอน STEM (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน* (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านดนตรีและกีฬา (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ศึกษาดูงานวิชาการ (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาดูงานศูนย์กีฬา (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- ต้อนรับคณะครูและนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน) (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแสนสุขสม (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจกรรม (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- PHOENIX PUBLISHING HOUSE ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ Learning Space ศูนย์ดนตรี ศูนย์กีฬา งานสิ่งแวดล้อมและศูนย์การเรียนรู้ (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 3-207 (6.4) งานรับรอง (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep