กำหนดการ

วันที่ 17 มีนาคม 2566

จัดแจกอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ป.1 ปีการศึกษา 2566

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:30 - 16:00

จัดแจกอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ป.1 ปีการศึกษา 2566 

มีให้บริการจากร้านค้าภายนอก 

1. ร้านเครื่องแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน/ชุดลูกเสือ)

2. ร้านเสื้อ/กางซับใน

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสชญาภา คงเฟื่อง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-906 งานจัดอุปกรณ์สำหรับนักเรียน (อุปกรณ์ลูกเสือ/ถุงเท้า /เข็มขัด/กระเป้า / โบว์/เข็ม)

3-906 (6.6) งานจัดแจกอุปกรณ์สำหรับนักเรียนใหม่

1) ขั้นวางแผน (P)

-กำหนดปฏิทิน

-จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-กำหนดแนวปฏิบัติ

2) ขั้นดำเนินการ (D)

-จัดหาอุปกรณ์ อาทิ  อุปกรณ์ลูกเสือ เข็มขัด กระเป๋า รองเท้า ชุดพละ  ฯลฯ  ให้เพียงพอ

-ประสานร้านค้าเพื่อมาวัดตัวชุดนักเรียน

-ประสานร้านค้าเพื่อมาแจกรองเท้านักเรียน

-จัดทำขั้นตอน  แนวทาง วิธีการจัด และแจก

-กำหนดสถานที่ดำเนินการ

-จัดบุคลากรในการให้บริการ

-แจ้งผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ผ่านไลน์โรงเรียน และ SMS

-ดำเนินการจัดแจก

-สรุปจำนวนนักเรียนที่รับอุปกรณ์ และติดตามนักเรียนที่ยังไม่ได้รับ

3) ขั้นประเมิน (C)

- สรุปประเมิน และรายงานผลการดำเนินการ

4) ขั้นนำผลมาพัฒนา (A)

 -นำข้อมูลมาพัฒนาการดำเนินงานครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-906 งานจัดอุปกรณ์สำหรับนักเรียน (อุปกรณ์ลูกเสือ/ถุงเท้า /เข็มขัด/กระเป้า / โบว์/เข็ม)
- จัดแจกอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนเก่า ป.6 รักษาสิทธิ์ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 14 มี.ค. 2566)
- จัดแจกอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนเก่า ม.3 รักษาสิทธิ์ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 15 มี.ค. 2566)
- จัดแจกอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ป.1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 16 มี.ค. 2566)
- จัดแจกอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ป.1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 17 มี.ค. 2566)
- จัดแจกอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นทุกระดับ ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 20 มี.ค. 2566)
- รับเปลี่ยนอุปกรณ์ และเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 21 มี.ค. 2566)
- รับเปลี่ยนอุปกรณ์ และเครื่องแบบนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 22 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-900 งานจัดซื้อ และพัสดุ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep