กำหนดการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

MOU จีน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.รณชัย เมฆบริสุทธิ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-402-1 งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

 1) วางแผน P

  1.1) กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

  1.2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

  1.3) ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน

2) ดำเนินการ D

  2.1) รวบรวมผลงานนักเรียน ครู และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

  2.2) ตรวจสอบข้อมูล

  2.3) ออกแบบ จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

  2.4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

        *กระดาษ

        *หมึกพิมพ์

  2.5 ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์

       *ซ่อมบำรุงอุปกรณ์

  2.6) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนได้รับทราบในรูปแบบของ

        - เสียงตามสาย

        - จอ Signage

        - บอร์ด

        - ป้าย

        - แผ่นพับ

        - จอ LED

        - กลุ่มใน Line โรงเรียน

  2.7) เก็บรวบรวมและทำสรุปข้อมูลไว้อ้างอิง

  2.8) สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนส่งหัวหน้าแผนกธุรการ

3) ประเมิน C

  3.1) ประเมินผลการดำเนินงาน

4) นำผลมาพัฒนา A

  4.1) นำผลการประเมินมาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ภายใน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-402-1 งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
- 3-402-1 งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ TV Signage พ.ค.65/เนตร์ (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก (ประสานงานฝ่ายปกครอง) (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องพิธีไหว้ครู (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องวันต้านยาเสพติดโลก (ประสานงานฝ่ายปกครอง) (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องวันสุนทรภู่ (ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ TV Signage มิ.ย.65/เนตร์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (ประสานงานฝ่ายปกครอง) (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครั้งที่ 1 พ.ค.-มิ.ย.2565 (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ พิธีทบทวนคำปฏิญาร และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ ประชุม 60 ปี ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพบรรยากาศการซ้อมหนีไฟ (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมการอบรมสภานักเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ พิธีแต่งตั้งประธานสี (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ กิจกรรม Open House (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ พิธีหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้ประวัตินักบุญหลุยส์ มารีฯ (ประสานงานอภิบาล) (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพพิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สินนักเรียนแลกเปลี่ย (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ นักกีฬาโครงการพิเศษ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ สอบนักเรียน ป.1 ใหม่ (วันที่ 23 ก.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ TV Signage ก.ค.65/เนตร์ (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ พิธีถวายพระพรในหลวง (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ ประชุม 60 ปี ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ เกียรติบัตรเรียนดี 2564 (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ ประชุม 60 ปี ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ การอบรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ คณะโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าศึกษาดูงาน ACT (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ นักกีฬาโรงเรียนบ้านทองหยอด เข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพพิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล TEDET ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (เทิดเกียรติแม่พระ) (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (ถวายพระพร) (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (กิจกรรมระลึกพระคุณแม่) (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (กิจกรรมกีฬา) (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องการสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ (ประสานงานอภิบาล) (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (ทำบุญ) (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครั้งที่ 2 ก.ค.- ส.ค.2565 (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ คณะโรงเรียนอัสสัมชัญ ACEP เข้าศึกษาดูงาน ACT (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ TV Signage ส.ค.65/เนตร์ (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- สรุปข้อมูล สถิติการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนรับทุน ราฟาแอล และทุนยอร์นแมรี่ (วันที่ 3 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพ งานแถลงข่าว 60 ปี (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฉลอง และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- เข้าประชุมเตรียมงานฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซา อุทิศแด่ ภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซา อุทิศแด่ ภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพ นักเรียนได้รับรางวัลวิชาการ (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- สรุปข้อมูล สถิติการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประจำเดือนกันยายน 2565 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ TV Signage ก.ย.65/เนตร์ (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครั้งที่ 3 ก.ย.2565 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- กิจกรรม ACT Bowling 2022 (วันที่ 1 ต.ค. 2565)
- กิจกรรม ACT Bowling 2022 (วันที่ 2 ต.ค. 2565)
- กิจกรรม October Course 2022 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพกิจกรรม ACT October Course 2022 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- เก็บภาพ ACT October Course 2022 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานวิชาการ (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพกิจกรรม ACT October Course 2022 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพ ABAC เดินทางมาศึกษาดูงาน (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- เก็บภาพ ACT October Course 2022 (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- เก็บภาพ พิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- เก็บภาพ กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพกิจกรรม EP Halloween (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- ถ่ายภาพงาน โรงเรียนแสนสุขสม ศึกษาดูงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนแสนสุขสม (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพ พิธีมอบรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่ง ฉลองครบรอบ 60 ปี (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน มอบรางวัล Bowling 65 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน การแสดงโขน 60 ปี (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน งานวันวิชาการ 2565 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน มอบแว่นชุมชน (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน ประชุม บริหารโรงเรียน (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพ งานมิสซา 60 ปี (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน Home Coming 2022 (วันที่ 26 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพงาน ACT College Day 2022 วันที่ 1 (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพงาน ACT College Day 2022 วันที่ 2 (วันที่ 3 ธ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพงาน พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพงาน โรงเรียนบ้านแพ้ว ศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.2 (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- MOU จีน (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- 3-402-1 งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-400 ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep