กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2566

สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินของหน ่วบงาน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินของหน ่วบงาน

2.1 แผนยุธศาสตร์

2.2 สรุปผลการประเมินี 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินของหน ่วบงาน
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินของหน ่วบงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินของหน ่วบงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 9-400 งาน ACT Learning Space

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน ACT Learning Space


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep