กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2566

สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้

     4.1.1 งานบริหารสำนักงาน ACT Learning Space (9-401)

     4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน(3RX8C)

     4.1.3 งานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ACT Learning Space (9-402)

     4.1.4 งานห้องสมุดทวีปัญญา (9-403)

     4.1.5 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (9-404)

     4.1.6โครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในศูนย์  ACT Learning Space (9-405)

     4.1.7 โครงการ One Day Trip (9-406)

     4.1.8  โครงการจัดซื้อ จัดจ้างและพัฒนาระบบห้องสมุด ACT E-Library (9-407)

     4.1.9 โครงการ เขียนโค้ดเป็น เล่นสนุก ปลุกจินตนาการไปกับSphero Bolt (9-408)

     4.1.10 โครงการ เขียนโค้ดเป็น เล่นสนุก ปลุกจินตนาการไปกับ DASH Wonder(9-409)

     4.1.11 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning สู่ชุมชน (9-410)

     4.1.12 โครงการจัดซื้อiPadเพื่อใช้ในการเรียนการสอนSTEmระดับประถมศึกษา  (9-411)

4.2    วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 9-400 งาน ACT Learning Space

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน ACT Learning Space


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep