กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน


แผนงาน : 9- 400 งาน ACT Learning Space

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน ACT Learning Space


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep