กำหนดการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

9-401 (6.1) งานบริหารสำนักงาน ACT Learning Space

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-401 (6.1) งานบริหารสำนักงาน ACT Learning Space

 

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.2 สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในสำนักงาน

6.1.3 จัดซื้อ อุปกรณ์สิ้นเปลือง/สำนักงาน

6.1.4 ประเมินความคุ้มค่าของการใช้อุปกรณ์

6.1.5 นำผลการประเมินมาปรับใช้ในปีต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-401 (6.1) งานบริหารสำนักงาน ACT Learning Space
- 9-401 (6.1) งานบริหารสำนักงาน ACT Learning Space (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 9-401 (6.1) งานบริหารสำนักงาน ACT Learning Space (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : 9- 400 งาน ACT Learning Space

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน ACT Learning Space


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep