กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

9-401 (6.2)กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (3RX8C)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-401 (6.2)กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (3RX8C)

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.2 ออกแบบกิจกรรม

6.2.3 ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละกิจกรรม

6.2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม

           - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์

           - นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม

6.2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.2.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-401 (6.2)กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (3RX8C)
- 9-401 (6.2)กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (3RX8C) (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 9-401 (6.2)กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (3RX8C) (วันที่ 29 มี.ค. 2567)

แผนงาน : 9-400 งาน ACT Learning Space

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน ACT Learning Space


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep