กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2567

สิ้นสุด 9-402 (6.3)งานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ACT Learning Space

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-402 (6.3)งานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ACT Learning Space

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสำรวจและตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์

6.3.2 ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้งาน

6.3.3 ประเมินคุณภาพการใช้งานของอุปกรณ์

6.3.4 นำอุปกรณ์ที่ซ่อมบำรุงแล้วกลับมาใช้งานหรือจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-402 (6.3)งานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ACT Learning Space
- 9-402 (6.3)งานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ACT Learning Space (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 9-402 (6.3)งานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ACT Learning Space (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : 9-400 งาน ACT Learning Space

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน ACT Learning Space


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep