กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

9-403(6.4)งานห้องสมุดทวีปัญญา

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-403(6.4)งานห้องสมุดทวีปัญญา

6.4.1    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดทวีปัญหา

6.4.2    การดำเนินงาน จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

6.4.3    ดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้

1)       9-403-1 งานดูแลระบบโปรแกรมห้องสมุด และเครื่องแม่ข่าย

2)       9-403-2 จัดหาสิ่งพิมพ์ สื่อ และเกมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

3)       9-403-3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

4)       9-403-4 งานจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์สำนักงาน

6.4.4    ประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด

6.4.5    สรุปผลการดำเนินการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-403(6.4)งานห้องสมุดทวีปัญญา
- 9-403(6.4)งานห้องสมุดทวีปัญญา (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 9-403(6.4)งานห้องสมุดทวีปัญญา (วันที่ 30 มี.ค. 2567)

แผนงาน : 9- 400 งาน ACT Learning Space

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน ACT Learning Space


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep