กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2566

ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:แหล่งเรียนรู้มีสุขฟาร์ม จ.ระยอง

ผู้รับผิดชอบ: มิสนิตติยา ถวิลถึง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-626-1 (6.6.1 ) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

6.6.1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

6.6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

6.6.1.3 ชี้แจงการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

6.6.1.4 ดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงานประจำปี

 - ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

 - การทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

 - ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน

 - ปันน้ำใจสู่สังคม

6.6.1.5 ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

6.6.1.6 นำผลการประเมินมาทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-626-1 (6.6.1 ) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
- 5-626-1 (6.6.1 ) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 พ.ย. 2565)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (วันที่ 18 มี.ค. 2566)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (วันที่ 19 มี.ค. 2566)
- ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (วันที่ 20 มี.ค. 2566)
- 5-626-1 (6.6.1 ) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 5-620 แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep