กำหนดการ

วันที่ 3 มีนาคม 2566

ผู้ปกครองยื่นเอกสารการรักษาสิทธิ

สถานที่ ห้องธุรการ

เวลา รายการ
08:00 - 12:00

ผู้ปกครองยื่นเอกสารรักษาสิทธิ ที่ห้องธุรการ

สถานที่:ห้องธุรการ

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-204-4 (4) กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ม.1 (รอบภายนอก)

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่

-แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ

2) ดำเนินการ (D)

-จัดทำ QR Code สำหรับการลงทะเบียนรักษาสิทธิ

-จัดเตรียมเอกสารการการมอบตัว

3) ตรวจสอบ (C)

-ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพื่อใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-204-4 (4) กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ม.1 (รอบภายนอก)
- 3-204-4 (4) กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ม.1 (รอบภายนอก) (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ธ.ค. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 ธ.ค. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ธ.ค. 2565)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ธ.ค. 2565)
- ผู้ปกครองยื่นเอกสารการรักษาสิทธิ ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 2 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ม.ค. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2566)
- ผู้ปกครองยื่นเอกสารการรักษาสิทธิ ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 ก.พ. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 ก.พ. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 ก.พ. 2566)
- ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายนอก) ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 ก.พ. 2566)
- ผู้ปกครองยื่นเอกสารการรักษาสิทธิ (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- ผู้ปกครองยื่นเอกสารการรักษาสิทธิ ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3-204-4 (4) กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ม.1 (รอบภายนอก) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep