กำหนดการ

วันที่ 11 มีนาคม 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 4/2565 และกิจกรรมสัญจร

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่

เวลา รายการ
ตลอดวัน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 4/2565 และกิจกรรมสัญจร

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐานิตา ตระพรมมิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-501-4 (6.1.4) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

1) วางแผน P

 -กำหนดปฏิทินในการประชุมของคณะกรรมการ

 2) ดำเนินการ D

 -รวบรวมงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

  -จัดทำวาระการประชุม

 -จัดทำเรื่องแจ้งให้ทราบให้นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุม

 -ประสานงานคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

 -จัดเตรียมเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการ

 -จัดเตรียมห้องประชุม ของว่าง ฯลฯ

 -จดบันทึกรายงานการประชุม

3) ตรวจสอบ/ประเมินผล C

 - ตรวจสอบรายงานการประชุม

4) นำผลมาพัฒนา

 -จัดเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิงของสมาคมฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-501-4 (6.1.4) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
- 3-501-4 (6.1.4) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 18 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 23 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 3 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 24 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 8 ต.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 25 ก.พ. 2566)
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 4/2565 และกิจกรรมสัญจร (วันที่ 11 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3-501-4 (6.1.4) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-500 ประสานการทำงานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep