กำหนดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2566

กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
07:00 - 10:00

ฟังผลการตรวจสุขภาพ 

สถานที่ตรวจ  ณ ห้อง VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสกรรณิกา พูลทรัพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 7-804 -01 (6.4.1) กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี

6.4.1.1  วางแผน P

-วางแผนการดำเนินงาน

-ประชุมพิจารณา

-เสนออนุมัติแผนงาน

-กำหนด วัน เวลา จัดงาน

8.4.1.2   ดำเนินการ D

-ประสานกับรพ. ภายนอก ทำใบเสนอราคา 

-คัดเลือก รพ. เข้ามาดำเนินการ 

-ประสานงานบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ และนัดหมายการตรวจสุขภาพ

-ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพบุคลากร

6.4.1.3  ประเมิน C

-ประเมินและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.1.4  นำผลมาพัฒนา A

-นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป    

รายการกำหนดการของขั้นตอน

7-804 -01 (6.4.1) กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
- 7-804 -01 (6.4.1) กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร (ครูและเจ้าหน้าที่) (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน ) (วันที่ 9 มี.ค. 2566)
- กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) (วันที่ 16 มี.ค. 2566)
- กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร (ครูและเจ้าหน้าที่) (วันที่ 20 มี.ค. 2566)
- 7-804 -01 (6.4.1) กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 7-800 งานอนามัยโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep