กำหนดการ

วันที่ 7 มีนาคม 2566

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

สถานที่ อาคาร Golden Jubilee(VIP LOUNGE)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:อาคาร Golden Jubilee(VIP LOUNGE)

ผู้รับผิดชอบ: มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ำจิตร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 7-405-02 (6.5.2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มพนักงานโภชนาการ

6.5.2.1 วางแผนการดำเนินงาน

6.5.2.2 ประชุมพิจารณา

6.5.2.3 เสนออนุมัติแผนงาน

6.5.2.4 กำหนดวัน เวลา ดังกล่าว

6.5.2.5 ประสานงานกับหน่วยภายนอกเพื่อเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน

6.5.2.6 สรุปผลการดำเนินการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

7-405-02 (6.5.2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มพนักงานโภชนาการ
- 7-405-02 (6.5.2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มพนักงานโภชนาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- 7-405-02 (6.5.2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มพนักงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 7-400 งานโภชนาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep